છાલાં પડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

છાલાં પડવાં

  • 1

    ફોલ્લા ઊઠવા (જેમ કે, જીભ પર છાલાં પડ્યાં છે).