જતાં આવતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જતાં આવતાં

  • 1

    જવાનું કે આવવાનું હોય ત્યારે; ભેગાભેગી કે સગવડે.