ગુજરાતી

માં જપતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જપતી1જપ્તી2

જપતી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જપતી; ગુનાના દંડરૂપે સરકારે કે માગતા પેટે કોઈએ લીધેલો કબજો.

 • 2

  ટાંચ.

ગુજરાતી

માં જપતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જપતી1જપ્તી2

જપ્તી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જપતી; ગુનાના દંડરૂપે સરકારે કે માગતા પેટે કોઈએ લીધેલો કબજો.

 • 2

  ટાંચ.