જપતી ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જપતી ઊઠવી

  • 1

    જપતી કરાવવા મૂકેલા સરકારી માણસોનું પાછા જવું.