જમાખર્ચ નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જમાખર્ચ નાખવું

  • 1

    આવી-ગઈ-રકમોની વ્યવસ્થા કરી નાખવી.

  • 2

    આવકજાવકનું તારણ કાઢવું.