જ્યાં ત્યાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જ્યાં ત્યાં

અવ્યય

  • 1

    જહીં તહીં; દરેક જગાએ.

  • 2

    મુશ્કેલીથી.

  • 3

    કોઈ પણ રીતે.