જેવા આવ્યા તેવા ગયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જેવા આવ્યા તેવા ગયા

  • 1

    જરાય ફેરફાર પામ્યા વિના, વધ્યાઘટ્યા વિના.