જિંદગીમાંથી નીકળી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જિંદગીમાંથી નીકળી જવું

  • 1

    ખરાબખસ્ત થઈ જવું.