જીંડવે આવેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીંડવે આવેલું

  • 1

    જોડકામાં જન્મેલ.