જીભ વાઢ્યા જેવી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીભ વાઢ્યા જેવી હોવી

  • 1

    ગમે તેવું ભૂંડું બોલનાર હોવું.