જીવ કઈ પાંખડીએ ગયો છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ કઈ પાંખડીએ ગયો છે

  • 1

    ચિત્ત ક્યાં ભમે છે? મિજાજ ઠેકાણે છે કે નહીં?.