જીવ કયે કોઠે ગયો છે ? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

જીવ કયે કોઠે ગયો છે ?

  • 1

    ચિત્ત ક્યાં ભમે છે? મિજાજ ઠેકાણે છે કે નહીં?.