ગુજરાતી

માં જોઈશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જોઈશ1જોઈશું2જોઈશે3

જોઈશ1

  • 1

    'જોવું'નું ભવિષ્યકાળનું એ૰વ૰ રૂપ.

ગુજરાતી

માં જોઈશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જોઈશ1જોઈશું2જોઈશે3

જોઈશું2

  • 1

    'જોવું'નું ભવિષ્યકાળનું બ૰વ૰.

ગુજરાતી

માં જોઈશની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: જોઈશ1જોઈશું2જોઈશે3

જોઈશે3

  • 1

    'જોઈવું'નું ભવિષ્યકાળનું રૂપ.