ગુજરાતી

માં ઝીકણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીકણ1ઝીકણું2ઝીંકણ3ઝીંકણું4

ઝીકણ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પજવણી; માથાઝીક.

ગુજરાતી

માં ઝીકણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીકણ1ઝીકણું2ઝીંકણ3ઝીંકણું4

ઝીકણું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઝીંકવું-પછાડવું તે.

 • 2

  તારેતાર મેળવી સાંધવું તે; તૂણવું તે.

ગુજરાતી

માં ઝીકણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીકણ1ઝીકણું2ઝીંકણ3ઝીંકણું4

ઝીંકણ3

 • 1

  ઝીકણ; પજવણી; માથાઝીક.

ગુજરાતી

માં ઝીકણની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઝીકણ1ઝીકણું2ઝીંકણ3ઝીંકણું4

ઝીંકણું4

 • 1

  ઝીકણું; ઝીંકવું-પછાડવું.

 • 2

  તારેતાર મેળવી સાંધવું તે; તૂણવું તે.