ગુજરાતી

માં ટપસ ટપસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપસ ટપસ1ટપૂસ ટપૂસ2

ટપસ ટપસ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધીરે ધીરે; ઘસડાતું ઘસડાતું.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ટપસ ટપસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ટપસ ટપસ1ટપૂસ ટપૂસ2

ટપૂસ ટપૂસ2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધીરે ધીરે; ઘસડાતું ઘસડાતું.

મૂળ

રવાનુકારી