ટાંટિયામાં ગજવેલ ઘાલી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયામાં ગજવેલ ઘાલી હોવી

  • 1

    ગમે તેટલું ચાલવા છતાં થાકે નહીં હોવું એવું.