ટાંટિયામાં ગજ ઘાલ્યા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયામાં ગજ ઘાલ્યા હોવા

  • 1

    ગમે તેટલું ચાલવા છતાં થાકે નહીં હોય એવું.