ટાંટિયા સામાના ગળામાં ભેરવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ટાંટિયા સામાના ગળામાં ભેરવવા

  • 1

    સામાને ભિડામણમાં-મુશ્કેલીમાં મૂકવો.