ગુજરાતી

માં ડબકી મારવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડબકી મારવી1ડૂબકી મારવી2

ડબકી મારવી1

 • 1

  ડૂબકી મારવી.

 • 2

  એક્દમ નજર બહાર ચાલ્યા જવું.

ગુજરાતી

માં ડબકી મારવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ડબકી મારવી1ડૂબકી મારવી2

ડૂબકી મારવી2

 • 1

  પાણીની અંદર પેસવું.

 • 2

  નજર ચૂકવી સટકી જવું.