ડોળા ઊઘડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ડોળા ઊઘડવા

  • 1

    ચાનક લાગવી; અક્ક્લ આવવી.