ઢાંકયાં ઉઘાડાં જોવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢાંકયાં ઉઘાડાં જોવાં

  • 1

    સારાંનરસાં કાર્યની ખણખોત કરવી.