ઢોલીને ઘેર ઢોલી બેસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઢોલીને ઘેર ઢોલી બેસવા

  • 1

    મંગળપ્રસંગ હોવો.