તને શું આપે? લાળા? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તને શું આપે? લાળા?

  • 1

    તને કશુંય ન અપાય.