તુંબડાં લડાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુંબડાં લડાવવાં

  • 1

    સાચાંજૂઠાં કરી, બે પક્ષોને લડાવી મારવા.