તુંબડીમાં કાંકરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તુંબડીમાં કાંકરા

  • 1

    ન સમજાય તેવી ભાષા.

  • 2

    અર્થહીન બબડાટ.