તંબુ છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબુ છોડવો

  • 1

    બાંધેલો તંબુ કાઢી નાંખવો; તંબુ ઊઠાવી લેવો.

તંબૂ છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તંબૂ છોડવો

  • 1

    બાંધેલો તંબુ કાઢી નાંખવો; તંબુ ઊઠાવી લેવો.