ત્યાં લગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્યાં લગી

  • 1

    તે સ્થાન, સમય કે સંજોગ સુધી.