ગુજરાતી

માં તરખડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરખડ1ત્રેખડ2ત્રેખડું3

તરખડ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માવજત; સંભાળ.

 • 2

  ભાંજગડ; પંચાત.

ગુજરાતી

માં તરખડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરખડ1ત્રેખડ2ત્રેખડું3

ત્રેખડ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તેખડ; તજવીજ; ખોજ.

 • 2

  ખંત.

 • 3

  ત્રેવડ; કરકસર.

 • 4

  તેખડું; ત્રણની ટોળી-સમૂહ.

 • 5

  ત્રણ જણ વચ્ચે કરાયેલું (કન્યાનું) સાટું.

ગુજરાતી

માં તરખડની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તરખડ1ત્રેખડ2ત્રેખડું3

ત્રેખડું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તેખડ; ત્રણની ટોળી-સમૂહ.

 • 2

  ત્રણ જણ વચ્ચે કરાયેલું (કન્યાનું) સાટું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  તેખડ; તજવીજ; ખોજ.

 • 2

  ખંત.

 • 3

  ત્રેવડ; કરકસર.

 • 4

  તેખડું; ત્રણની ટોળી-સમૂહ.

 • 5

  ત્રણ જણ વચ્ચે કરાયેલું (કન્યાનું) સાટું.