ત્રણ ટકાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રણ ટકાનું

  • 1

    તુચ્છ; લેખા વિનાનું.