ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય

  • 1

    ત્રાહિ ત્રાહિ.