ગુજરાતી

માં તળાવ જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તળાવ જવું1તળાવે જવું2

તળાવ જવું1

  • 1

    ઝાડે ફરવા-શૌચ જવું.

ગુજરાતી

માં તળાવ જવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: તળાવ જવું1તળાવે જવું2

તળાવે જવું2

  • 1

    ઝાડે ફરવા-શૌચ જવું.