તાજિયા ઠંડા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તાજિયા ઠંડા થવા

  • 1

    તાબૂતને પાણીમાં ડુબાડવાનો-ઠંડા કરવા, તેનો સમારંભ પૂરો થવો.