તારણ આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તારણ આપવું

  • 1

    ખાતરી આપવી.

  • 2

    ટૂંક સાર આપવો.