તો તો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

તો તો

  • 1

    તો (વિશેષ આગ્રહ સૂચવે છે).