ગુજરાતી

માં દેહધર્મવિદ્યાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દેહધર્મવિદ્યા1દેહધર્મવિદ્યા2

દેહધર્મવિદ્યા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સજીવોનાં વિવિધ અંગોનાં તથા કોષના ક્રિયા-કાર્યોના અધ્યયનસંબંધી જીવવિજ્ઞાનની શાખા; શરીરક્રિયાવિજ્ઞાન; 'ફિઝિયોલૉજી' (જીવ).

ગુજરાતી

માં દેહધર્મવિદ્યાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દેહધર્મવિદ્યા1દેહધર્મવિદ્યા2

દેહધર્મવિદ્યા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દેહધર્મની વિદ્યા; 'ફિઝિયૉલૉજી'.