દહાડો ચડતો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દહાડો ચડતો હોવો

  • 1

    ઉન્નતિનો સમય હોવો.