દાઢીમાં હાથ ઘાલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઢીમાં હાથ ઘાલવા

  • 1

    કાલાવાલા કરવા.