દાણા દેખાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાણા દેખાડવા

  • 1

    માથે વાળેલા દાણા ભૂવા પાસે જોવરાવી, શું વળગ્યું છે, તે નક્કી કરાવવું.