દાતણની દીવી જેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાતણની દીવી જેવો

  • 1

    એકનો એક મોંઘો ને લાડકવાયો આધાર.

  • 2

    સુકલકડી માણસ.