દાળ પરણાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાળ પરણાવવી

સુરતી
  • 1

    સુરતી દાળ વઘારવા અંદર પાણી ધમકારવું.