દોઢ મણની (ગાળ) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોઢ મણની (ગાળ)

  • 1

    બહુ ભૂંડી (ગાળ).