ધજા ઊડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધજા ઊડવી

  • 1

    પવનના ઝપાટામાં ધજા હાલવી.

  • 2

    વિજય-ખ્યાતિ થવાં.