ધણીને ગમ્યું તે ઢાંકણીમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધણીને ગમ્યું તે ઢાંકણીમાં

  • 1

    ધણીને ગમ્યું તે ખરું.