ગુજરાતી

માં ધરમનો કાંટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરમનો કાંટો1ધર્મનો કાંટો2

ધરમનો કાંટો1

  • 1

    ચોખ્ખો ન્યાય.

ગુજરાતી

માં ધરમનો કાંટોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધરમનો કાંટો1ધર્મનો કાંટો2

ધર્મનો કાંટો2

  • 1

    પ્રમાણભૂત કાંટો, જેની આવક ધર્માદામાં જ વપરાય છે.