ધર્મવિધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધર્મવિધિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    ધર્મની વિધિ; ધર્મક્રિયા.