ધૂળ ધાણી ને વા પાણી કે રાખપાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ ધાણી ને વા પાણી કે રાખપાણી

  • 1

    છેક બરબાદ-રફેદફે-થઈ જવું.