ધૂળ પર ઢેફાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂળ પર ઢેફાં

  • 1

    ઉપર ઉપરની ટાપટીપ.