ગુજરાતી માં ધોયલો આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધોયલો આપવો1ધોયલો આપવો2

ધોયલો આપવો1

  • 1

    માર મારવો.

  • 2

    ધમકાવવું.

ગુજરાતી માં ધોયલો આપવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ધોયલો આપવો1ધોયલો આપવો2

ધોયલો આપવો2

  • 1

    સખત માર મારવો.