નજરમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નજરમાં ઘાલવું

  • 1

    ધ્યાનમાં રાખવું.

  • 2

    નુકસાન કરવાની તજવીજમાં રહેવું.