નધણિયાતું દુઃખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

નધણિયાતું દુઃખ

  • 1

    જેના મૂળની સમજ ન પડે તેવું દુઃખ.